מדיניות פרטיות

כללי

 • אתר האינטרנט משוושה (להלן: “האתר”) הינו אתר ברשת האינטרנט המשמש כפלטפורמה אינטרנטית למתן שירותי אחסנת פריטים והוא מופעל על-ידי חברת אביה שירותי אחסנה בע”מ (להלן: “החברה“).
 • הגלישה באתר כפופה להסכמתך המקדמית לכל הוראות תקנון לעיל ולהלן, ללא יוצא מן הכלל, ועל כן הינך נדרש לקרוא תקנון זה במלואו טרם שימושך באתר.
 • הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש, גלישה, הזמנה ורכישה שיעשו על ידך באתר, והתקנון מהווה חוזה התקשרות מחייב בינך לבין החברה, לכל דבר ועניין.
 • בגלישה באתר ו/או בהזמנת שירות ו/או בתשלום עבור שירות המוצע באתר, הינך מצהיר ומתחייב כי קראת תקנון זה במלואו, כי הינך מודע לו, הבנת את תוכנו ומסכים להוראותיו, וכי לא תהא לך ו/או למי מטעמך כל טענה ו/או תביעה, במישרין ו/או בעקיפין, כנגד האתר ו/או מי ממפעיליו ו/או מי מבעליו ו/או מי ממנהליו ו/או מי מטעמם וכי הינך מודע לכך כי תקנון זה יהווה את הבסיס המשפטי לכל דיון בקשר לאתר ו/או לפריט שנרכש ממנו.
 • בתקנון זה, להגדרות הבאות תהא המשמעות המפורטת בצידן: “גולש” – כל אדם ו/או גוף אתר שנכנסו לאתר באמצעות רשת האינטרנט. “מזמין” – גולש המבצע הזמנה של שירות ו/או שירותים המוצעים באתר באמצעות האתר (בין אם כל הפרטים הנדרשים לביצוע הזמנה נמסרו דרך האתר בלבד ובין אם רק חלקם נמסר באמצעי זה). “ימים” – ימי עסקים בלבד, קרי, ימים א-ה לא כולל שישי ושבת, ערבי חג, ימי חג ושבתונים.
 • החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות מעת לעת את הוראות תקנון זה לפי שיקול דעתה הבלעדי אולם מובהר כי לא תעשה שינוי בתקנון תוך כדי ביצוע הזמנה של גולש. במידה שבוצע שינוי תקנון תוך כדי ביצוע הזמנה, אזי התקנון הקובע ביחס לאותה הזמנה יהיה זה שהיה תקף טרם תחילת מועד ההזמנה.
 • השירותים המוצעים באתר מלווים באיורים למטרות המחשה בלבד. השירותים המוצעים באתר, סוגם ומחירם יקבעו לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה.
 • כותרות הסעיפים השונים בתקנון זה משמשות לצרכי נוחיות בלבד ואין להיעזר בהן לצורך פרשנות תקנון זה.
 • התקנון מנוסח בלשון זכר לשם הנוחות בלבד והוא מתייחס לשני המינים כאחד. • תנאים לביצוע הזמנה באתר

 מבלי לגרוע מיתר הוראות תקנון זה, רק גולש אשר ימלא אחר כל התנאים המצטברים המפורטים  להלן בסעיף זה, רשאי להירשם לקבלת השירותים המוצעים באתר:

הגולש הינו בעל תעודת זהות ישראלית תקפה, מעל גיל 18 שנים והינו תושב ישראל או תאגיד פעיל המאוגד והרשום בישראל כדין.

 • הגולש הינו בעל כרטיס אשראי ישראלי (מקומי או בינלאומי) תקף בישראל ושהונפק בישראל על ידי אחת מחברות האשראי הפעילות בישראל.
 • הגולש הינו בעל תא דואר אלקטרוני אישי ברשת האינטרנט ובעל כתובת קבועה בישראל.
 • הגולש נרשם בעצמו לאתר באמצעות טופס ההרשמה המופיע באתר וזאת רק לאחר קריאת תקנון זה והסכמה לכל אחד מתנאיו וכן הגולש בעצמו ביצע את ההזמנה.
 • ייראו את מילוי טופס ההרשמה לאתר על-ידי הגולש כהצהרת הגולש כי הוא עומד בכל התנאים המצטברים המפורטים לעיל.
 • יובהר, כי תנאי מוקדם לתוקף הזמנה של גולש באתר הוא אישור חברת כרטיס האשראי לעסקה ולגביה.
 • החברה שומרת לעצמה את הזכות להשעות, לחסום, להפסיק או למנוע את גישת הגולש לאתר ו/או למילוי הזמנות באתר ו/או לבטל הזמנות של גולש ו/או מזמין שהתנהגותו אינה הולמת או שאינה לפי הוראות תקנון זה. • תהליך ביצוע הזמנה
 • הזמנה תתבצע על ידי בחירה של השירות ו/או השירותים שהמזמין מעוניין להזמין באמצעות החברה והמשך ביצוע הפעולות הנדרשות בהתאם לתהליך הקבוע באתר עד לסיום התהליך.
 • בסיום התהליך תשלח למזמין, באמצעות כתובת הדואר האלקטרוני אותה מילא בטופס ההרשמה, הודעה המפרטת את פרטי הזמנתו והתשלום החודשי ו/או החד-פעמי עבור השירותים.
 • למען הסר ספק, מובהר בזאת כי ההודעה שנשלחת למזמין הינה לצורך הנוחות בלבד והיא אינה מהווה אישור כלשהו להזמנתו של המזמין ו/או לרכישה של פריט כלשהו, אלא רק מהווה אינדיקציה לכך כי הזמנתו של המזמין נקלטה במחשבי החברה. הודעה זו לא תחייב את החברה לספק את השירות שהוזמן. הזמנתו של המזמין תשתכלל לכלל הסכם מחייב בין הצדדים אך ורק לאחר שיתקיימו כל התנאים לכך המפורטים בתקנון זה. כמו כן, מטעמים שונים ייתכן והמזמין לא יקבל את ההודעה כאמור. במקרה כזה, אי-קבלת ההודעה אינה מעידה על אי-ביצוע ההזמנה ובכל מקרה של אי-קבלת הודעה לאחר ביצוע הזמנה נדרש המזמין ליצור קשר עם מחלקת שירות הלקוחות של החברה.
 • ניתן למלא ולשלוח הזמנה לשירותים המוצעים באמצעות האתר כל יום מימי השבוע, 24 שעות ביממה. אולם, מובהר בזאת כי בירור פרטים כלשהם בקשר להזמנה ו/או השלמת פרטים בקשר להזמנה, יתבצעו אך ורק בשעות פעילות מחלקת שירות לקוחות של החברה כמפורט להלן.
 • במקרה שבוצעה הזמנה באתר והתברר מסיבה כלשהי כי לא ניתן לספק את השירות/שירותים המוזמנים, תתקשר החברה ו/או מי מעובדיה ו/או מי מטעמה למזמין, בהתאם לפרטים אותם מילא בטופס ההרשמה לאתר ויודיע לו כי לא ניתן לספק את השירותים שהוזמנו. באותה שיחה יוצע למזמין להזמין שירות אחר ואם המזמין יבחר שלא להזמין שירות אחר או במקרה בו לא ניתן יהיה ליצור קשר עם המזמין תוך חמישה (5) ימי עסקים מהיום בו שלח את ההזמנה באמצעות האתר, תהא החברה רשאית לבטל את ההזמנה ובמקרה כזה אם כבר שילם המזמין את תמורת ההזמנה או את חלקה, יוחזר לו הסכום ששילם.
 • החברה ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק, ישיר או עקיף, תוצאתי או מיוחד שיגרם למזמין שהזמנתו בוטלה כאמור לעיל ו/או לצד שלישי כלשהו.
 • למען הסר ספק, מובהר בזאת כי מסירת פרטים כוזבים עלולה להוות עבירה פלילית. כנגד גולש שימסור פרטים כוזבים עלולים להינקט צעדים משפטיים, לרבות תביעות נזיקין בגין נזקים שעלולים להיגרם לאתר, לחברה ו/או למי מטעמם.


 • פריטים האסורים באחסון
 • המזמין מצהיר ומתחייב כי בין הפריטים שברצונו לאחסן באמצעות החברה, אין כל חומר שחל איסור באחזקתו ע”פ דין, וכן אין אבקות, תרופות, מוצרים הדורשים אחסנה בתנאי בקרת טמפרטורה, חומרי ניקוי, חפצים שאחזקתם דורשת רישיון כלשהו, כסף מזומן, מוצרי קוסמטיקה, חפצי אומנות, חפצים שאורכם מעל -4 מטרים, כמו כן חומרים דליקים, נשק ותחמושת, מכלי דלק, בלוני גז או כל חומר אחר שיכול לגרום להתלקחות אש. כמו כן מצהיר המזמין כי אינו מאחסן מוצרי מזון ונוזלים וכי מובהר לו כי אחסון איזה מהחומרים לעיל יבטלו את האחריות של החברה כלפי המזמין ואף יהיה צפוי להיתבע על נזקים לחברה ו/או כלפי צד ג’. כל הפרה של הוראות סעיף זה תאפשר לחברה לבטל את החוזה באופן מיידי ולנקוט בכל הפעולות המתחייבות על פי הוראות כל דין ובכלל זה הגשת תלונה למשטרה.
 • התשלום
 • התשלום על-ידי המזמין עבור השירותים אותם הוא רוכש באמצעות האתר בהתאם לתנאי תקנון זה יעשה באמצעות כרטיס אשראי (אשר עומד בתנאים המפורטים לעיל).
 • מבלי לפגוע בכל דבר אחר האמור בתקנון זה, מובהר בזאת כי תנאי מוקדם להזמנת השירותים מהאתר באמצעות כרטיס אשראי הינו קבלת אישור מחברת כרטיסי האשראי ו/או חברת הסליקה כהגדרתה להלן לעסקה.
 • מובהר, כי פרטי האשראי אינם מוזנים באתר, וממילא האתר אינו שומר את פרטי כרטיס האשראי אשר מועברים לבדיקה וסליקה על ידי חברת “פלאקארד – סליקת אשראי לעסקים” (להלן: “חברת הסליקה”).
 • במידה וסירבה חברת כרטיסי האשראי ו/או חברת הסליקה לאשר את העסקה תהיה החברה רשאית אך לא חייבת לבטל את ההזמנה שנעשתה על ידי המזמין.
 • במידה ולא ניתן יהיה ליצור קשר עם המזמין תוך 5 ימי עסקים מהיום בו ביצע את ההזמנה באמצעות האתר, רשאית החברה לבטל את הזמנת המזמין. החברה ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק, ישיר או עקיף, תוצאתי או מיוחד שיגרם למזמין שהזמנתו בוטלה כאמור ו/או לצד שלישי כלשהו.
 • שירות לקוחות
 • לרשות גולשי האתר עומד מוקד שירות הלקוחות של החברה אליו מוזמנים גולשי האתר לפנות בכל שאלה או בירור לגבי השירותים המוצגים באתר, שימוש באתר, או לשם מסירת פרטים אחרים הנדרשים לצורך השלמת הליך ההזמנה ו/או אספקת השירותים.
 • נציגי שירות הלקוחות של החברה ישמחו לעמוד לרשותכם בכל שאלה, ישתדלו להנעים עבורכם את חווית ההזמנה ולהפכה לפשוטה ומהירה.
 • ניתן להתקשר טלפונית אל נציגי שירות הלקוחות של החברה בימים א’-ה’ בין השעות 8:00-16:00 ובימי ו' בין השעות 08:00-12:30 באמצעות כתובת הדואר האלקטרוני או בדרכי התקשורת הנוספות המפורטות באתר.
 • שמירה על סודיות ופרטיות
 • החברה נוקטת במיטב אמצעי הזהירות המקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר על סודיות המידע המוזן על-ידי הגולשים הרשומים באתר כמו גם על פרטיות לקוחותיה.
 • החברה תימנע ככל האפשר ממסירת פרטי הגולש הרשום באתר לצד שלישי כלשהו (למעט חברת האשראי ו/או חברת הסליקה) אלא אם כן תהיה חייבת לעשות כן (בין היתר, על-פי צו שיפוטי המחייבה לעשות כן).
 • האתר ו/או החברה ו/או מי מטעמם לא יישאו באחריות לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר שייגרם לגולש רשום או למי מטעמו, אם מידע זה יאבד או יגיע לגורם עוין ו/או יעשה בו שימוש שלא בהרשאה.
 • החברה מתחייבת שלא לעשות שימוש בפרטי הגולשים הרשומים באתר אלא לצרכי תפעול האתר בלבד, ויצירת קשר עם מזמינים לצורך ביצוע הזמנת השירותים והעברת אינפורמציה, בין היתר, לצורך הודעה לגולשים הרשומים באתר ו/או למזמינים על מבצעים בקשר לשירותים המופיעים באתר, על חידושים באתר וכדומה. במידה והגולש ו/או המזמין אינו מעוניין כי החברה ו/או מי מעובדיה ו/או מי מטעמה ייצור עימו קשר, ישלח הגולש ו/או המזמין דואר אלקטרוני לחברה לכתובת ———— ויבקש באופן מפורש להוריד את שמו מרשימת התפוצה. • זכויות יוצרים וקניין רוחני
 • כל הזכויות, לרבות זכויות היוצרים, בתוכן המופיע באתר, לרבות תמונות, צילומים, סימני מסחר, לוגו, תוכן מילולי, אייקונים (ICONS), כל מידע ו/או תצוגה המופיעים באתר, לרבות גרפיקה ועיצוב, הינן בבעלות החברה.
 • אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, לפרסם, להציג, או להשתמש בכל צורה ובכל דרך אחרת בכל תוכן המופיע באתר, אלא אם כן ניתנה לכך הסכמה בכתב ומראש מטעם החברה.
 • הוראות כלליות ומקום שיפוט
 • האתר ו/או החברה ו/או מי מטעמם לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד, שנגרם למשתמש ו/או לצד שלישי כתוצאה משימוש או מרכישה באמצעות האתר, שלא על פי תקנון זה, תהא עילת התביעה אשר תהא, לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שיגרמו מכל סיבה שהיא.
 • המידע, המוצרים והשירותים הכלולים באתר עשויים להכיל בתום לב אי-דיוקים או שגיאות דפוס.
 • החברה או מי מטעמה רשאים לבצע מדי פעם שינויים במידע הנכלל באתר ללא הודעה מוקדמת, ולא תהיה למשתמש כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי החברה בגין ביצוע שינויים כאמור ו/או תקלות שיתרחשו עקב ביצועם. מידע המתפרסם באתר עלול להימחק ממנו לאחר זמן והחברה אינה מתחייבת, כי מידע שמצאת באתר במועד מסוים יוסיף להתפרסם בו גם בהמשך.
 • החברה רשאית להפסיק בכל עת את הפעילות באתר והשימוש בשירותים המוצעים בו ללא התראה מוקדמת. החברה רשאית לסרב להעניק גישה לאתר או לחלקים ממנו לכל משתמש, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא כל התראה מוקדמת.
 • החברה תוכל לשנות מעת לעת את מבנה האתר, לרבות מראהו, תכניו, היקפם וזמינותם של השירותים הניתנים בו וכל היבט אחר הכרוך בהם, והכל בלא צורך להודיע על כך מראש.
 • החברה תוכל לשנות מעת לעת את השירותים המוצעים באתר לפי בחירתה ושיקול דעתה הבלעדי וכמו כן שמורה לחברה בכל עת הזכות הבלעדית להוסיף או לגרוע שירותים מהשירותים המוצעים באתר, וכן לקבוע מחדש את מחיר השירותים, ואת דמי ההשתתפות או התשלומים הנוספים, באם ישנם, ביחס לכל שירות.
 • רישומי המחשב של האתר בדבר הזמנות השירותים המתבצעות דרך האתר יהוו ראיה חלוטה לנכונות הפעולות.
 • על תקנון זה, פרשנותו ואכיפתו יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל. מקום השיפוט הבלעדי לכל עניין הנוגע לתקנון זה ו/או הנוגע לשימוש באתר ו/או הנוגע למחלוקת הנוגעת להזמנת ו/או לרכישת פריט באמצעות האתר הינו בבתי המשפט המוסמכים באזור תל-אביב – יפו בלבד.שלח הודעה
1
Scan the code
היי,
אשמח לעזור לך